tố chất - 素质

首页 > 越南生活 > stocking 越南语
stocking 越南语

tố chất - 素质

香江 3 2808 0 0

他有素质成为一个演员。

------->Anh ấy có tố chất để trở thành một diễn viên.

3 Comments
stocking 2021.01.21 04:11  
在这里 để 什么意思吗?
香江 2021.01.26 09:08  
để 是一个连词,像英语的“to"
stocking 2021.01.26 09:09  
明白,谢谢
我们一起学习越南语
我们将在2000字之后向公众发表评论。
图片 题目
stocking 越南语

최근글


새댓글


Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand